• شرکت مهاربندسازان البرز: قزوین، بلوار شهید سلیمانی (نوروزیان)، کوچه سحر، پلاک 1
  • 02833324500

اعضا هیئت مدیره شرکت مهاربندسازان البرز:


حسین شیرمحمدی رئیس هیئت مدیره
محمدهادی بهبودی مدیرعامل
شیرزاد شیرمحمدی عضو هیئت مدیره